Projekty unijne

Tytuł projektu:

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego układów pomocniczych dla turbozespołów jako strategiczny element rozwoju Spółki ROCKFIN na rynku światowym

 

Bezpośrednim celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, które będzie prowadziło badania naukowe i prace rozwojowe w poniższych obszarach:

  • zbiorniki cieczy w układach pomocniczych,

  • obiegi filtracyjne w układach pomocniczych,

  • separacja cieczy z cieczy oraz cieczy z gazów w układach pomocniczych,

  • bloki hydrauliczne w układach pomocniczych sterujących zaworami dopływowymi pary, gazu, wody do turbozespołów, rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających drgania i hałas emitowany przez układy pomocnicze.

Celem planowanych prac B+R jest opracowanie nowych rozwiązań mających zastosowanie w układach pomocniczych turbozespołów, wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach węglowych, gazowych jądrowych i wodnych.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania inwestycyjne:

  • budowę hali centrum badawczo-rozwojowego w Bydgoszczy przy ul. Podmiejskiej 4;

  • zakup specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia badań SolidWorks Premium i Flow Simulation, Bentley AutoPIPE, LabVIEW, Visual Vessel Design, PV Elite;

  • zakup 12 stanowisk badawczych: do badania współczynnika sprawności filtracji w oparciu o wymagania ISO 1688; do badania integralności elementów filtracyjnych „bubble point test” w oparciu o wymagania ISO 2942; do badania kompatybilności materiałów filtracyjnych z medium roboczym w oparciu o wymagania ISO 2943; do badań przepływowych zmęczeniowych elementów filtracyjnych w oparciu o normę ISO 3724 oraz badań wytrzymałości elementów filtracyjnych na ciśnienie różnicowe; do badań przepływowych filtrów do oleju: „deltaP versus flow” oraz „deltaP versus viscosity”; do badań przepływowych filtrów do wody: deltaP versus flow rate; do badań hydrostatycznych korpusów filtrów; do badań separatorów wody z oleju; do badań separatorów mgły olejowej z powietrza; do badania retencji w zbiornikach układów smarowania; do badań niezawodności i szybkości działania bloków wybicia; do badań drgań oraz emisji hałasu zespołów pompowych;

  • zakup wyposażenia do prototypowni: wypalarki plazmowej, krawędziarki, wytaczarki, zwijarki do blach, słupowysięgnika do spawania łukiem krytym ze źródłem, tokarki konwencjonalnej, spawarek;

  • zakup wyposażenia technicznego do prac biurowych i badawczych: trzy mobilne i dwie stacjonarne stacje robocze.

W wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w/w obszarach wprowadzane będą nowe produkty w postaci układów pomocniczych turbozespołów nowej generacji.

Uzasadnieniem celu realizacji projektu jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku przez wytworzenie wysokosprawnych, niezawodnych układów pomocniczych dla turbozespołów.

Całkowita wartość projektu: 14 652 990,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 284 640,00 zł

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności Spółki Rockfin poprzez uruchomienie produkcji wysokociśnieniowych stacji hydraulicznego sterowania i zasilania podwodnych systemów kontroli wydobycia ropy i gazu


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013